Algemene informatie

Elke onderneming moet aandacht hebben voor zijn debiteuren. Het is immers van groot belang dat de facturen op tijd worden betaald. Zorg ervoor dat op de factuur duidelijk een betalingstermijn is gesteld, en bewaak die termijn ook goed!

U moet weten met wie u zaken doet. De slogan “loop eerst eens langs de kamer van koophandel” zal ook bij u bekend zijn. Wij maken regelmatig mee, dat een klant nauwelijks weet met wie een overeenkomst is gesloten!

Maak ook gebruik van algemene voorwaarden. In de voorwaarden kunt u onder meer vastleggen binnen welke termijn een klant moet reclameren, een betalingstermijn, de rentevergoeding bij betalingsachterstanden en het incassotarief (gebruikelijk is 15%). Ook eventuele aansprakelijkheden en uitsluitingen kunt u hierin opnemen etc. etc.

Het is belangrijk dat de klant vóór of bij het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van de algemene voorwaarden. Een simpele verwijzing op de factuur volstaat dus niet.

Desgewenst stellen wij voor u de algemene voorwaarden op.

Diensten