Huting & van der Mije Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk
Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk

Voorwaarden

Op alle opdrachten zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt onze brochure en voorwaarden opvragen, of u haalt ze op middels de downloadfunctie onder aan de pagina.

Voor onze tarieven zie pagina “Tarieven“.

Enkele belangrijke bepalingen:

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.
  2. H&M aanvaardt geen algemene voorwaarden van opdrachtgevers en derden, tenzij H&M dit schriftelijk heeft bevestigd.
  3. H&M is slechts aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van H&M. De schade wordt beperkt tot de overeengekomen vergoeding.
  4. Indien opdrachtgever buiten H&M om een regeling of schikking met de debiteur treft, de opdracht intrekt, de opdracht overdraagt,  of niet binnen redelijke termijn reageert op berichten van H&M, dan is de laatste gerechtigd zijn werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen gelijk de vordering volledig was geïncasseerd.

Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden:  algemene voorwaarden