Voorwaarden

Op alle opdrachten zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt onze brochure en voorwaarden opvragen, of u haalt ze op middels de downloadfunctie onder aan de pagina.

Voor onze tarieven zie tabblad “Tarieven“.

Enkele belangrijke bepalingen:

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.
  2. H&M aanvaardt geen algemene voorwaarden van opdrachtgevers en derden, tenzij H&M dit schriftelijk heeft bevestigd.
  3. H&M is slechts aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van H&M. De schade wordt beperkt tot de overeengekomen vergoeding.
  4. Indien opdrachtgever buiten H&M om een regeling of schikking met de debiteur treft, de opdracht intrekt of niet binnen redelijke termijn reageert op berichten van H&M, dan is de laatste gerechtigd zijn werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen gelijk het bedrag was geïncasseerd.
  5. Incassowerkzaamheden worden afgerekend conform de geldende tarieven.
  6. Afwikkeltarief tussenpersonen:
    a. Aandeel salaris-gemachtigde: de helft bij verstekzaken, en een derde bij zaken op tegenspraak;
    b. Afwikkelingstarief is 4%, ongeacht waar betaling heeft plaatsgevonden.

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden : Algemene Voorwaarden